PROCEDURA REKLAMACJI REALIZOWANYCH USŁUG SZKOLENIOWYCH I DORADCZYCH

W AUTONOMIA CONSULTING LUCYNA ŁAWNICZAK

W sytuacji gdy klient nie jest zadowolony z jakości przeprowadzonego szkolenia lub usługi doradczej przez firmę Autonomia Consulting Lucyna Ławniczak, ma możliwość wniesienia reklamacji.

 1. Reklamację można zgłaszać́ do Autonomia Consulting Lucyna Ławniczak w formie pisemnej, listem poleconym na adres: Autonomia Consulting, ul. Barwicka 14c/5, 60-192 Poznań, lub e-mailem: biuro@autonomia-consulting.pl najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia realizacji usługi szkoleniowej, której dotyczy.
 2. Klient ma prawo oczekiwać, że:
  -zostaną spełnione założone cele szkolenia
  -prowadzący będzie posiadał wiedzę merytoryczną dotyczącą zagadnień szkoleniowych/zagadnień dotyczących doradztwa
  -prowadzący szkolenie przeprowadzi zajęcia w sposób profesjonalny
  -w czasie szkolenia/doradztwa zostanie zrealizowany zakres merytoryczny szkolenia/warsztatów uzgodniony z Zamawiającym
 3. Instytucja szkoleniowa ma prawo oczekiwać, że:
  -Uczestnicy usługi w pełni zaangażują się w proces kształcenia
  -Uczestnicy chętnie wezmą udział w przygotowanych przez trenera działaniach i ćwiczeniach
  -Uczestnicy dostosują się do ustalonych w czasie usługi reguł
 4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
  – nazwę zrealizowanej usługi
  – datę i miejsce realizacji usługi
  – opis powodu reklamacji
  – proponowany sposób rozwiązania sprawy
 5. Autonomia Consulting Lucyna Ławniczak, ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji od dnia wpłynięcia zgłoszenia. W przypadku wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie do 21 dni roboczych.
 6. Autonomia Consulting Lucyna Ławniczak zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w pkt. 5 niniejszej procedury.
 7. Organizator szkolenia/warsztatów zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w pkt. 5 niniejszej procedury.
 8. Możliwe formy rekompensaty:
  a) Powtórzenie usługi w innym terminie
  b) Zniżka 10% na realizację kolejnej usługi
  c) Otrzymanie dodatkowych materiałów edukacyjnych

Słowa kluczowe: .