Szkolenia

Każdy, kto przestaje się uczyć jest stary, bez względu na to, czy ma 20 czy 80 lat. Kto kontynuuje naukę pozostaje młody. Najwspanialszą rzeczą w życiu jest utrzymywanie swojego umysłu młodym.
Henry Ford

Szkolenia rekomendujemy tam, gdzie pracownicy mają niewystarczające umiejętności i wiedzę do osiągania celów. Są sposobem na podnoszenie efektywności pracowników, zmiany postaw, zwiększenia ich zaangażowania lub polepszenia atmosfery pracy. Zawartość merytoryczna szkoleń oraz metody pracy są zawsze odpowiedzią na specyficzną sytuację organizacji i adresatów szkoleń.

W trakcie szkoleń zależy nam na uruchamianiu siły i umiejętności:

 • w przekraczaniu schematów i przekonań
 • w odnajdywaniu i wykorzystywaniu zasobów
 • w braniu odpowiedzialności za jakość i komfort pracy oraz całego życia

Aktualny katalog oferowanych szkoleń:

Zarządzanie przedsiębiorstwem poprzez cele

Efekty uczenia się

Uczestnik szkolenia:
– będzie potrafił posługiwać się metodą i narzędziami analizy strategicznej na rynku i konkurencji, 
– będzie potrafił posługiwać się metodą i narzędziami analizy danych, 
– będzie umiał posługiwać się wiedzą dotyczącą rynku na którym działa firma – jego możliwości i ograniczenia, 
– będzie potrafił sformułować misję strategiczną przedsiębiorstwa, 
– będzie wiedział jak ocenić pozycję konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku praz wybrać właściwą dla niego opcję strategiczną, 
– będzie wiedział jak zidentyfikować i dobrać źródła informacji i dane potrzebne do dokonania analizy strategicznej, 
– będzie potrafił przetwarzać zebrane informacje i wyciągać z nich wnioski służących ocenie potencjału oraz pozycji przedsiębiorstwa, 
– będzie umiał dokonać analizy potencjału wewnętrznego przedsiębiorstwa w oparciu o wybrane metody, 
– będzie potrafił dokonać analizy otoczenia przedsiębiorstwa w oparciu o wybrane metody, 
– będzie potrafił przekazać wyniki analizy strategicznej pracownikom przedsiębiorstwa, 
– będzie wiedzieć jak opracować i wdrożyć plan sukcesji w przedsiębiorstwie, uwzględniający potrzeby firmy oraz sukcesorów (zarówno sukcesji rodzinnej i pozarodzinnej),
– będzie potrafił widzieć złożoności zjawisk ekonomicznych i społecznych,
– będzie umiał brać odpowiedzialność za przyszłość przedsiębiorstwa – postrzeganie konieczności ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa, poprzez sukcesję.  

Czas trwania:        4-6 dni
Forma kształcenia:        warsztaty stacjonarne lub online
Wymagania wobec poziomu zaawansowania:        brak

Tematy zajęć:
1. Podejście systemowe do organizacji – czynniki efektywności. Wyznaczanie celów strategicznych i operacyjnych. (czas trwania: 3 h)
2. Działania, mierniki, plany wdrożenia. Scenariuszowe budowanie taktyk realizacji celów. ( czas trwania: 6 h)
3. Sposób kaskadowania celów na pracowników i monitorowania ich realizacji. (czas trwania: 3 h)
4. Zarządzanie ryzykiem realizacji celów (czas trwania: 6 h) 

Ramowy plan zajęć:

 1. Podejście systemowe do organizacji – czynniki efektywności,
 2. Wyznaczanie celów strategicznych i operacyjnych,
 3. Działania, mierniki, plany wdrożenia,
 4. Scenariuszowe budowanie taktyk realizacji celów,
 5. Sposób kaskadowania celów na pracowników i monitorowania ich realizacji,
 6. Zarządzanie ryzykiem realizacji celów.

Standard Obsługi Klienta

Efekty uczenia się

1.Uwspólnienie wiedzy na temat:
-najlepszych praktyk w procesie komunikacji i współpracy
-mechanizmu przekonywania – bez nachalności
2.Rozwinięcie umiejętności:
-panowania nad przebiegiem komunikacji służącej uzyskaniu porozumienia i obopólnej satysfakcji
-elastycznego dopasowywania się do zastanej sytuacji asertywnego reagowania na sytuacje w relacjach z innymi
3.Kształtowanie aktywnej postawy wobec współpracowników i/ lub klientów.
4.Uwspólnienie wśród pracowników języka do analizy sytuacji i poszukiwania rozwiązań – z tego powodu zapraszam na szkolenie również przełożonych.

Czas trwania:        4-6 dni
Forma kształcenia:        warsztaty stacjonarne lub online
Wymagania wobec poziomu zaawansowania:        brak

Tematy zajęć:

1. Kreowanie dobrych relacji z klientem oraz badanie potrzeb. (czas trwania: 2 dni)
2. Pogłębione badanie potrzeb, prezentowanie korzyści wynikających z oferty (czas trwania: 1 dzień)
3. Radzenie sobie z obiekcjami i finalizowanie sprzedaży (czas trwania: 1 dzień).
4. Negocjacje handlowe (czas trwania: 2 dni)

Ramowy plan zajęć:
I WARSZTAT- KREOWANIE DOBRYCH RELACJI Z KLIENTEM ORAZ BADANIE POTRZEB- 2 DNI
-Wyróżniający się Standard Obsługi i Sprzedaży – katalog najlepszych praktyk
-Specyfika sprzedaży i obsługi przez telefon – struktura rozmowy, operowanie głosem
-Typologia klienta oparta o różnice temperamentalne
-Zasady budowania partnerskich relacji z klientem
-Mechanizm otwierania klienta na współpracę – techniki przekonywania
-Analiza potrzeb klienta
II WARSZTAT-POGŁEBIONE BADANIE POTRZEB, PREZENTOWANIE KORZYŚCI WYNIKAJĄCYCH Z OFERTY – 1 DZIEŃ
-Monitoring efektów II warsztatu.
-Pogłębione badanie potrzeb – metoda SPIN
-Prezentacja oferty handlowej językiem korzyści oraz rozwijanie umiejętności doradzania i pomocy
-Autorefleksja nad własnymi kompetencjami decydującymi o sukcesie kontaktu handlowego
III- RADZENIE SOBIE Z OBIEKCJAMI I FINALIZOWANIE SPRZEDAŻY – 1 DZIEŃ
-Monitoring efektów II warsztatu
-Rozpoznawanie i radzenie sobie z obiekcjami i zastrzeżeniami w trakcie kontaktu handlowego
-Zasady finalizowania zakupu
-Efektywne zakończenie spotkania
-Autorefleksja nad własnymi kompetencjami decydującymi o sukcesie kontaktu handlowego
IV – NEGOCJACJE HANDLOWE – 2 DNI
-Monitoring efektów III warsztatu
-Autoprezentacja w negocjacjach
-Komunikowanie się w procesie negocjacji
-Struktura i proces negocjacji
-Faza wstępna negocjacji – otwarcie rozmów
-Faza środkowa: prezentacji argumentów i perswazji
-Faza domykania negocjacji – zawarcie kontraktu
-Dobór taktyk negocjacyjnych do odpowiednich etapów negocjacji
V- JA W CZSIE – ZARZĄDZANIE ZADANIAMI W CZASIE – 2 DNI
-Style pracy a psychologia zarządzania sobą w czasie
-Bariery utrudniające skuteczne zarządzanie sobą w czasie, czyli które poglądy i nawyki powinniśmy zmienić
-Codzienna rutyna – ile czasu przecieka nam przez palce?
-Remanent czasu – analiza własna
-Wyznaczanie i realizacja celów:
-Cele krótkoterminowe i długo terminowe,
-Kryteria właściwie zdefiniowanego celu – metoda Smart
-Planowanie – jego rola w efektywnym zarządzaniu sobą w czasie:
-Skuteczność a efektywność w działaniu – różnice,
-Analiza własnej aktywności w ciągu dnia,
-Wykres zakłóceń,
-Techniki i metody zarządzania czasem
-Ustalanie priorytetów a prawidłowe podejmowanie decyzji
-GTD, ALPEN, ABC
-Budowanie indywidualnego planu zmiany nawyków
VI- INDYWIDUALNY TRENING ON THE JOB – 2 DNI
-Praca indywidualna z każdym z uczestników szkolenia w trakcie wykonywanej przez niego pracy
-Na bieżąco feedback dotyczący wdrażania określonego standardu SOK
-Analiza indywidualnych zachowań i przypadków


Naturalny Lider – Jak być dobrym liderem, czyli budowanie autorytetu menedżerskiego

Efekty uczenia się:

Uczestnik szkolenia:
– potrafi wprowadzić zasady budowania relacji ze współpracownikami, 
– umie wprowadzić podstawowe koncepcje na temat potrzeb człowieka,
– potrafi wykorzystać podstawowe zasady tworzenia się indywidualnych hierarchii wartości, 
– potrafi wykorzystać wiedzę na temat różnic kulturowych pracowników pochodzących z różnych krajów a pracujących w Polsce,
– umie zbudować swój pozytywny wizerunek jako lidera,
– potrafi przekonać ludzi, że jest sprawnym i skutecznym menadżerem, 
– potrafi zidentyfikować potrzeby ludzkie i odpowiednio je zaspokajać,
– umie stworzyć dobrą atmosferę w pracy,
– wie w jaki sposób pokazać ludziom, że wzajemny szacunek i zaufanie jest ważnym czynnikiem każdej relacji, 
– potrafi jak uzyskać pozycję lidera docenionego przez pracowników, jak być odbieranym przez współpracowników jako osoba wiarygodna,
– umie wykorzystać umiejętności łatwego skupiania ludzi wokół siebie, 
– wie jak tworzyć relacje długotrwałe i chętnie podtrzymywane przez współpracowników. 

Czas trwania:        2-3 dni
Forma kształcenia:        warsztaty stacjonarne lub online
Wymagania wobec poziomu zaawansowania:        stanowisko kierownicze, osoby przeznaczone do awansu

Tematy zajęć:
1.Rola i wizerunek menedżera,trudne sytuacje a rola lidera – Rola współczesnego menedżera i jego nowe koncepcje w zarządzaniu zasobami ludzkimi (czas trwania: 1 h)
2.Równoważenie roli szefa i budowania relacji – Jak poprawić relacje z szefem? (czas trwania: 2 h)
3. Expose lidera – kiedy i jak – jedno z najtrudniejszych, a zarazem najważniejszych wystąpień publicznych – Trzy najważniejsze cele expose szefa – Znaczenie expose szefa (czas trwania: 2 h)
4. Wyznaczanie celów i ich realizacji (czas trwania: 2 h)
5. Inspirowanie i angażowanie do ich realizacji (czas trwania: 2 h)
6. Wywieranie wpływu na ludzi – teoria i praktyka (czas trwania: 2 h)


Strategia marketingowa i plan marketingowy

Efekty uczenia się:

Uczestnik szkolenia:

 • będzie potrafił posługiwać się metodą i narzędziami analizy strategicznej rynku i konkurencji;
 • będzie potrafił posługiwać się metodą i narzędziami analizy danych dotyczącej rynku, na którym firma działa – jego możliwości i ograniczenia;
 • będzie umiał sformułować misję strategiczną przedsiębiorstwa;
 • będzie umiał ocenić pozycję konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku oraz dobrać właściwą dla niego opcji strategicznej;
 • będzie potrafił zidentyfikować i dobrać źródła informacji i danych potrzebnych do dokonania analizy strategicznej; 
 • będzie umiał przetwarzać zebrane informacje i wyciągać z nich wnioski służące ocenie potencjału oraz pozycji przedsiębiorstwa;
 • będzie umiał dokonywać analizy potencjału wewnętrznego przedsiębiorstwa w oparciu o wybrane metody;
 • będzie umiał dokonywać analizy otoczenia przedsiębiorstwa w oparciu o wybrane metody;
 • będzie potrafił przekazywać wyniki analizy strategicznej pracownikom przedsiębiorstwa;
 • będzie umiał opracowywać i wdrażać plany sukcesji w przedsiębiorstwie uwzględniającego potrzeby firmy oraz sukcesorów (zarówno sukcesji rodzinnej i pozarodzinnej);
 • będzie potrafił zrozumieć zjawiska ekonomiczne i społeczne;
 • będzie miał poczucie odpowiedzialności za przyszłość przedsiębiorstwa – będzie miał świadomość postrzegania konieczności ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa, poprzez sukcesję.

Czas trwania:        2-3 dni
Forma kształcenia:        warsztaty stacjonarne lub online
Wymagania wobec poziomu zaawansowania:        brak

Tematy zajęć:
1. Strategia marketingowa krok po kroku: wprowadzenie do zagadnienia: strategia marketingowa i etapy jej budowania; analiza rynku i audyt przedsiębiorstwa; analiza SWOT: dobór czynników (wagi i oceny), wyznaczanie celów; segmentacja i persony – dobór rynku docelowego; Customer Experience Map. (czas trwania: 8 h)
2.  Plan marketingowy: dobór narzędzi promocji i wdrażanie w praktyce zasady doboru i kreacji narzędzi marketingowych i PR; identyfikacja wizualna i kreacja graficzna. (czas trwania: 8 h)
3. Plan marketingowy: budowanie strategii SM; elementy budujące zaufanie i relacje z klientem. (czas trwania: 8 h)
4. Plan marketingowy: skuteczne wdrażanie planu marketingowego; kontrola realizacji planu marketingowego i efektów + weryfikacja kompetencji poprzez warsztat z zakresu tworzenia strategii i planu marketingowego w organizacji z zastosowaniem technik. twórczego myślenia. (czas trwania: 8 h)

Ramowy plan zajęć:

1.Strategia marketingowa krok po kroku:

 • wprowadzenie do zagadnienia: strategia marketingowa i etapy jej budowania;
 • analiza rynku i audyt przedsiębiorstwa;
 • analiza SWOT: dobór czynników (wagi i oceny), wyznaczanie celów;
 • segmentacja i persony – dobór rynku docelowego;
 • Customer Experience Map;
 • pozycjonowanie – kluczowe elementy; 
 • wyznaczanie kluczowych wartości i formułowanie korzyści; 
 • kształtowanie portfela produktów;
 • ustalanie polityki cenowej.

Pierwsza część szkolenia ma na celu przybliżenie uczestnikom kluczowych założeń tworzenia strategii marketingowej, a także wypracowanie kluczowych elementów strategii dla firmy.

2.Plan marketingowy:

 • dobór narzędzi promocji i wdrażanie w praktyce zasady doboru i kreacji narzędzi marketingowych i PR; 
 • identyfikacja wizualna i kreacja graficzna;
 • strona www i elementy jej pozycjonowania;
 • budowanie kontentu (SEO copywriting);
 • Social media – przegląd i możliwości;
 • budowanie strategii SM;
 • elementy budujące zaufanie i relacje z klientem;
 • skuteczne wdrażanie planu marketingowego;
 • kontrola realizacji planu marketingowego i efektów.

Szkolenie obejmuje dostarczanie umiejętności praktycznych sporządzania marketingowej analizy i planu strategicznego, określenia priorytetów i celów biznesowych oraz kluczowych procesów w działalności.

Weryfikacja kompetencji nastąpi poprzez warsztat z zakresu tworzenia strategii i planu marketingowego w organizacji z zastosowaniem technik twórczego myślenia.


Przykładowe tematy szkoleń z podziałem na adresatów

MENEDŻEROWIE WSZYSTKICH SZCZEBLI ZARZĄDZANIA

 • UMIEJĘTNOŚĆ UTRZYMYWANIA WYSOKIEJ EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI
  • mapowanie procesów biznesowych w organizacji
  • mapowanie strumienia wartości
  • kaskadowanie celów, zarządzanie przez cele
  • myślenie strategiczne
  • techniki rozwiązywania problemów
  • TWI
  • prowadzenie zebrań
 • ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW
  • budowanie autorytetu lidera
  • delegowanie, monitorowanie, motywujące egzekwowanie
  • przywództwo sytuacyjne wyższego stopnia
  • budowanie efektywnego zespołu
  • zarządzanie zmianą, kryzysem, konfliktem
  • udzielanie feedbacku
  • prowadzenie rozmów oceniających
  • rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji
  • zarządzanie z mocą NLP
  • rozumienie relacji z pracownikami w oparciu o Analizę Transakcyjną

PRACOWNICY DZIAŁÓW HANDLOWYCH I OBSŁUGI KLIENTA

 • UMIEJĘTNOŚCI HANDLOWE
  • rozumienie i realizacja procesu handlowego
  • budowanie trwałych relacji z klientem
  • badanie potrzeb i prezentowanie oferty językiem korzyści
  • praca z zastrzeżeniami klienta
  • radzenie sobie z sytuacjami trudnymi np. reklamacjami
  • windykacja należności
  • zarządzanie strategiczne portfelem klientów

PRACOWNICY DZIAŁÓW HR

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
  • budowanie strategii personalnej
  • budowanie strategii Employer Branding
  • zarządzanie talentami w organizacji
  • rekrutacja i selekcja personelu
  • tworzenie opisów stanowisk
  • zarządzanie kompetencjami

TRENERZY WEWNĘTRZNI

 • UMIEJĘTNOŚCI KONSULTACYJNE
  • budowanie pozycji trenera wewnętrznego w firmie
  • opracowywanie procesu szkolenia wspierającego cele strategiczne firmy
  • dobór metod wpływających na zwiększanie stopnia wdrażania zmian po szkoleniach
 • UMIEJĘTNOŚCI TRENERSKIE
  • badanie i analiza potrzeb szkoleniowych
  • dopasowywania celów i programu szkolenia do potrzeb uczestników
  • projektowanie scenariuszy szkoleń
  • dobór metod pracy z grupą w oparciu o proces grupowy
  • autoprezentacja i budowanie autorytetu trenera
  • przygotowanie prezentacji oraz materiałów szkoleniowych
  • uwzględnianie stylów uczenia się
  • ewaluacja szkoleń

SPECJALIŚCI WSZYSTKICH DZIAŁÓW

 • OSIĄGANIE EFEKTYWNOŚCI W ORGANIZACJI
  • rozumienie procesów w organizacji
  • efektywność w czasie
 • UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE
  • komunikacja i współpraca w zespole
  • perswazja w korespondencji biznesowej
  • współpraca w organizacji wielokulturowej

WSZYSCY PRACOWNICY ORGANIZACJI

 • UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE 
  • uruchamianie wewnętrznej siły i motywacji
  • inteligencja emocjonalna w pracy
  • uruchamianie pokładów kreatywności
  • asertywność wobec siebie i innych
  • odporność w stresie
  • savoir-vivre w biznesie
 • SZKOLENIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Szukasz inspiracji w projektowaniu szkoleń?

Zadzwoń: Lucyna Ławniczak 607 613 009
Napisz, przygotujemy ofertę indywidualną dla Twojej Firmy.
biuro@autonomia-consulting.pl