Procedura oceny efektywności szkolenia / doradztwa
oparta na teorii Kirkpatricka

 1. Ocena reakcji na trening – czy się podobało?
  Po zakończeniu szkolenia, każdy uczestnik indywidualnie wypełnia ankietę, która określa poziom zadowolenia ze szkolenia.
 2. Ocena uczenia się – czy się nauczyli?
  Wyniki uzyskujemy poprzez przeprowadzenie testu wiedzy i umiejętności, obserwację bieżącej pracy, panele dyskusyjne z uczestnikami szkolenia.
 3. Ocena umiejętności i ich zastosowania – czy używają zdobytej wiedzy?
  Na tym etapie badamy, czy szkolenie skutkuje zmianami w zachowaniach uczestników szkolenia. Prowadzenie bieżących obserwacji, analiz case study i rozmów.
 4. Ocena wyników – czy szkolenie przyniosło namacalne rezultaty?

Oceniamy, czy uczestnictwo w szkoleniu przyczyniło się do sukcesów i skuteczności działań organizacji. Stosujemy tu obserwację, analizę wskaźników twardych, badania grup kontrolnych.

Wybrane narzędzia pomiaru rezultatów szkolenia

Metody i narzędziaGrupa do której dedykujemy działaniaTyp danych na poziomie oceny efektówNumer etapu którego dotyczy
Kwestionariusz oceny szkolenia (ankieta)Uczestnicy szkoleniaOcena zadowolenia uczestnika ze szkolenia1
Kwestionariusz określający stopień zadowolenia z realizacji indywidualnych oczekiwań i celówUczestnicy szkoleniaOpinia uczestnika wyrażana po szkoleniu – uczestnik widzi1
Kwestionariusz samooceny (pisemny lub internetowy  – pozwala uczestnikowi zdiagnozować stan wiedzy)Uczestnicy szkoleniaOcena poziomu wiedzy2
Test wiedzy i umiejętnościUczestnicy szkoleniaOcena poziomu wiedzy2
Assessment centre / development centre (symulowanie rzeczywistości: rozwiązywanie konkretnych zadań pod obserwacją asesorów; asesorzy obserwują i oceniają prawidłowość zachowań)Uczestnicy szkoleniaOcena poziomu przyswojenia wiedzy i umiejętności2 i 3
Obserwacja uczestnicząca w miejscu pracyUczestnicy szkoleniaOcena zewnętrzna wzrostu kompetencji w pracy (wiedzy, umiejętności, postaw)3
Zaawansowane testy osobowości (testy psychometryczne badające motywacje i postawy uczestników)Uczestnicy szkoleniaOcena zmian w postawach3
Opublikowano w kategorii Procedury i zasady

Procedura zapewnienia jakości

Procedura zapewnienia jakości uwzględniająca w szczególności wykorzystywanie wniosków z ewaluacji szkoleń oraz pozostałych usług w odniesieniu do zakładanych i uzgodnionych z klientem celów.

 1. W przypadku oceny szkolenia poniżej 4,5 w skali 6 punktowej trener i konsultant zobowiązany jest do analizy przyczyn wyniku oceny z:
  -Klientem, opiekunem merytorycznym projektu ze strony klienta
  -Koordynatorem merytorycznym projektu ze strony Autonomia – Consulting
  -z drugim trenerem / konsultantem w celu bardziej obiektywnej oceny sytuacji
 2. W przypadku oceny szkolenia poniżej 4,0 w skali 6 punktowej trener i konsultant zobowiązany jest do:
  -Poinformowania o zaistniałej sytuacji dyrektora AC
  -Wypracowania rozwiązania mającego na celu lepszą odpowiedź na potrzeby klient
  -Określenia planu rozwojowego kompetencji trenera / konsultanta uwzględniającego rozwój kompetencji poprzez szkolenia, współprowadzenie usług z drugim trenerem, konsultantem, surewizje, interwizje, coaching

Opublikowano w kategorii Procedury i zasady

PROCEDURA REKLAMACJI REALIZOWANYCH USŁUG SZKOLENIOWYCH I DORADCZYCH

W AUTONOMIA CONSULTING LUCYNA ŁAWNICZAK

W sytuacji gdy klient nie jest zadowolony z jakości przeprowadzonego szkolenia lub usługi doradczej przez firmę Autonomia Consulting Lucyna Ławniczak, ma możliwość wniesienia reklamacji.

 1. Reklamację można zgłaszać́ do Autonomia Consulting Lucyna Ławniczak w formie pisemnej, listem poleconym na adres: Autonomia Consulting, ul. Barwicka 14c/5, 60-192 Poznań, lub e-mailem: biuro@autonomia-consulting.pl najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia realizacji usługi szkoleniowej, której dotyczy.
 2. Klient ma prawo oczekiwać, że:
  -zostaną spełnione założone cele szkolenia
  -prowadzący będzie posiadał wiedzę merytoryczną dotyczącą zagadnień szkoleniowych/zagadnień dotyczących doradztwa
  -prowadzący szkolenie przeprowadzi zajęcia w sposób profesjonalny
  -w czasie szkolenia/doradztwa zostanie zrealizowany zakres merytoryczny szkolenia/warsztatów uzgodniony z Zamawiającym
 3. Instytucja szkoleniowa ma prawo oczekiwać, że:
  -Uczestnicy usługi w pełni zaangażują się w proces kształcenia
  -Uczestnicy chętnie wezmą udział w przygotowanych przez trenera działaniach i ćwiczeniach
  -Uczestnicy dostosują się do ustalonych w czasie usługi reguł
 4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
  – nazwę zrealizowanej usługi
  – datę i miejsce realizacji usługi
  – opis powodu reklamacji
  – proponowany sposób rozwiązania sprawy
 5. Autonomia Consulting Lucyna Ławniczak, ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji od dnia wpłynięcia zgłoszenia. W przypadku wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie do 21 dni roboczych.
 6. Autonomia Consulting Lucyna Ławniczak zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w pkt. 5 niniejszej procedury.
 7. Organizator szkolenia/warsztatów zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w pkt. 5 niniejszej procedury.
 8. Możliwe formy rekompensaty:
  a) Powtórzenie usługi w innym terminie
  b) Zniżka 10% na realizację kolejnej usługi
  c) Otrzymanie dodatkowych materiałów edukacyjnych

Opublikowano w kategorii Procedury i zasady